F 146 Bewaarscholen. Bijzondere beicaarscholen op de gemeentebewaarscholen op de bijzondere bewaarscholen onder die van den heer J. Th. Heitink aan moeilijker oefeningen in kartonnage en de leerlingen der hoogste klasse onder de leiding van het hoofd der school, den heer C. Kooijman, aan houtarbeid. Ook dit jaar volgden eenige onderwijzers de lessen om zich in den Handen arbeid te bekwamen. Het schoolbezoek was zeer ge regeld en de resultaten van het onderwijs waren zeer voldoende. De aanvragen blijven talrijker dan het aantal plaatsen. De Vereeniging genoot, benevens een jaarlijkse!) subsidie van 300, het vrije gebruik van een lokaal met vuur en licht in het gemeentegebouw Wagenstraat 119. Het ledental der Vereeniging bleef nagenoeg onver anderd. Voorts zijn in deze gemeente een aantal scholen, waar, hetzij bij dag, hetzij des avonds, onderwijs gegeven wordt in nuttige en fraaie handwerken voor meisjes. 8 hoofden, 64 onderwijzeressen, 16 kweekelingen. 24 bewaarschoolhouderessen, 92 helpsters. Het getal der leerlingen bedroeg op 1 December De Commissie van Toezicht op de gemeentebewaar scholen bestond den 31 en December uit de heeren H. J. van der Kraan, A. Mout en F. Duiker, allen hoofden van openbare lagere scholen, die zich met groote be langstelling aan de vervulling der hun opgedragen taak wijdden. Voor verdere bijzonderheden omtrent de gemeente- Het onderwijzend personeel der 8 gemeentebewaar scholen (waarvan 2 te Scheveningen) en der 27 bijzondere bewaarscholen waarvan 2 te Scheveningen), was samen gesteld als volgt: Gemeentebewaarscholen Mann. Vrouw. Totaal. 1352 1278 2630 2026 1876 3902

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 162