147 c. Het aantal leerlingen van een dezer cursussen bedroeg 39, waarvan 18 heeren en 21 dames. Het onderwijs werd door 8 leeraren gegeven in het gebouw der hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus. Het cursusgeld bedroeg f 40 voor alle lessen, f 20 voor één uur per w’eek en f' 8 voor elk uur meer. b. Gemeentelijke inrichting tot opleiding van onder in ijzer essen voor de bewaarscholen. Het onderwijs werd gegeven door een directeur, bij gestaan door 3 onderwijzeressen en 6 onderwijzers, aan 74 leerlingen, verdeeld in 4 klassen. De laagste 2 klassen hebben wekelijks 8, de 3e klasse 11, de 4de klasse A 9, de 4de klasse B 2 uren onderwijs. Boven dien wordt aan alle leerlingen onderwijs in gymnas tisch spel gegeven, met het oog op het leiden van kinderspelen in de bewaarscholen. Bijzondere cursussen tot leiding der studiën voor de akte als hoof donder wijzer. bewaarscholen wordt verwezen naar het verslag van de Commissie met het Toezicht op deze scholen belast, als bijlage K. gevoegd bij het verslag omtrent den toestand van het lager onderwijs (Bijlage 19). Omtrent de bijzondere bewaarscholen kunnen geene mededeelingen worden verstrekt. a. Rijksnormaallessen. Deze lessen werden gegeven in het schoolgebouw aan de Korte Lombardstraat en in dat aan den Noord- wal. Directeur der afdeeling aan de Korte Lombardstraat is de heer J. M. Keendirecteur der afdeeling aan den Noordwal de heer W. de Vletter. Aan eerstgenoemde afdeeling werd door 13 onder wijzers en 2 onderwijzeressen onderwijs gegeven aan 30 mannelijke en aan 41 vrouwelijke leerlingen. Aan laatstgenoemde afdeeling werd door 11 onder wijzers en 2 onderwijzeressen onderwijs gegeven aan 21 mannelijke en 57 vrouwelijke leerlingen. III. INRICHTINGEN’ TOT OPLEIDING VAN ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 163