148 IV. H f 2.50 2.25 2.- (behalve in f 5-“ 4.- 3-- het Iste jaar 2de n 3de alles per maand les wordt gegeven) bij vooruitbetaling te voldoen. Bovendien bestaat voor hen, die, in het bezit der hoofdakte, leiding wenschen bij hunne voortgezette studie in letterkunde, rekenen en paedagogiek, gelegenheid in die vakken nog lessen bij te wonen. De voorwaarden zijn als hierboven voor het 1ste jaar opgegeven. d. Bijzondere inrichtingen tot opleiding van onderwijzers. Aan de bijzondere school van Mevrouw van de Wate ringVisser, aan de kweekschool der Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo (12 onderwijzers en 21 leer lingen), aan de kweekschool in het Willebrordusgesticht (2 onderwijzers en 9 onderwijzeressen en 34 leerlingen), aan de Christelijke Normaallessen (7 onderwijzers en eene onderwijzeres en 60 leerlingen) en aan de bij zondere Normaallessen, onder leiding van eenige hoofden van openbare lagere scholen (12 onderwijzers en 5 onderwijzeressen en 76 leerlingen) bestaat gelegenheid tot opleiding voor het examen voor onderwijzer en onderwijzeres. Scholen volgens de wet tot regeling van HEI' MIDDELBAAR ONDERWIJS. Het door de Plaatselijke Commissie voor het Middel baar Onderwijs, ingevolge art. 52 der Wet op het Middelbaar Onderwijs, opgemaakt verslag is als Bijlage 21 hierachter gevoegd. Openbare Scholen. A. Hoogere Burgerschool met 3jarigen cursus. Van de 44 leerlingen der hoogste klasse ontvingen 35 het diploma van het eindexamen. Behalve vrij gebruik van lokaal, vuur en licht, ge niet deze inrichting een subsidie van f 500 ’sjaars. Op den anderen cursus waren 26 mannelijke en 12 vrouwelijke leerlingen. Het onderwijs werd gegeven door 5 onderwijzers. Het cursusgeld bedraagt voor: f 4.- 3.25 n 2.50 Augustus, wanneer geen is één vak. drie vakken. twee vakken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 164