149 Aan schoolgeld werd ontvangen f 10.160. De kosten van het onderwijs bedroegen f 39.653,75*/2 Het tekort werd door de gemeente gedragen. B. 1. Hoogere Burgerschool met bjarigen cursus aan het Bleijenburg. Aan het eindexamen der hoogere burgerscholen in de Provincie Zuid-Holland namen 65 leerlingen en een toehoorder dezer school deel. Van deze hebben 49 en de toehoorder het getuigschrift verkregen. Aan schoolgeld werd ontvangen f 30.034. B. 2. Hoogere Burgerschool met bjarigen cursus aan de Stadhouder slaan. Aan deze school werd den Isten September 1902 eene 4de klasse toegevoegd. Aan schoolgeld werd ontvangen f 18.628,25. De kosten van het onderwijs aan de beide scholen aan het Bleijenburg en aan de Stadhouderslaan be droegen f 117.811,75. Het tekort werd door de gemeente gedragen. C. Hoogere Burgerschool voor meisjes. Aan alle leerlingen der hoogste klasse (20) werd aan het einde van den cursus 1901/1902 een diploma uit gereikt; 14 harer erlangden een diploma voor alle vakken. Aan schoolgeld werd ontvangen f 14.582,50. De kosten van het onderwijs bedroegen 32.772,38 Het tekort werd door de gemeente gedragen. Zeevaartkundige school. Het aantal .leerlingen bedroeg in December 58, van wie 15 in de laagste, 25 in de middelste en 18 in de hoogste klasse. De kosten bedroegen over 1902 f 1.557,57 ’/a, die geheel door de gemeente werden gedragen. Bijzondere scholen. a. Burgeravondschool, verbonden aan de Ambachtsschool. Deze school werd in December bezocht door 110

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 165