150 van van de gemeente 1 De teekenschool der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen te Scheveningen werd bij den aanvang van den cursus 19021903 bezocht door 71 leerlingen. Zij genoot een subsidie van de gemeente van f 300, van de Provincie van f 150 en van het Rijk van f 310. Omtrent de Academie van Beeldende Kunsten wordt e. De teekenschool van den Ned. R.-K. Volksbond telde bij den aan vang van den cursus 1902 1903 96 leer lingen. Zij genoot een subsidie van het Rijk van/700, van de Provincie van f 250 en van f 350. leerlingen, terwijl de daaraan toegevoegde avondschool voor volwassenen bezocht werd door 50 mannen. Het onderwijzend personeel bestond uit den directeur, 3 leeraren en 2 adsistenten, welke beide laatsten ook onderwijs geven op de school voor volwassenen. Deze school genoot over 1902 een subsidie van de gemeente van f 4000. b. Ambachtsschool Het personeel der school bestond uit den directeur en 18 leeraren. Het getal leerlingen bedroeg 251. De school genoot een subsidie van f 17.000 van de gemeente, een van 3000 van de Provincie en een van 10.000 van het Rijk. c. Industrieschool voor Meisjes. Het personeel der school bestond uit de directrice en 16 leeraressen. Aan den cursus 1902/1903 wordt deelgenomen door 163 leerlingen. De school genoot een subsidie van de gemeente van 7500, van het Rijk van 4000 en van de Provincie van f' 3500. d. De bijzondere Middelbare school voor. Handel en Administratie. Deze school, gevestigd aan de Laan van Meerdervoort, werd door 116 leerlingen bezocht. Teeken scholen. r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 166