151 VI. Scholen van bijzonderen aard en strekking. verwezen naar het Verslag van den Raad van Bestuur, opgenomen als Bijlage 23 achter dit verslag. V. Klinische Scholen. Geene. Zangscholen. De Koninklijke Nationale Zangschool roor Handwerks lieden telde in het afgeloopen jaar 144 leden, verdeeld in drie afdeelingende afdeeling vrouwenkoor bestond uit 50, die voor mannenkoor uit 24 en die voor kinderkoor uit 70 leden. De afdeeling kinderkoor werd 5 Augustus opgericht. De oefeningen hadden plaats Maandag-, Dinsdag- en Woensdagavonden onder de leiding van den heer B. van der Velde, directeur der school, in de gemeentebewaar- school aan de Voldersgracht. Gymnastiek. Openbaar o n d e r w ij s. Aan de leerlingen van alle openbare scholen wordt onderwijs in de gymnastiek gegeven. B ij z o n d e r o n d e r w ij s. Aan eenige bijzondere scholen werd onderwijs gegeven in gymnastiek (vak s van art. 2 der wet op het Lager onderwijs), terwijl aan andere scholen het onderwijs zich bepaalde tot de vrije- en ordeoefeningen der gym nastiek (vak j van art. 2 der wet op bet Lager Onderwijs). Het bestuur der ’s Gravenhaagsche Gymnastiekonderwij- zersvereeniging deelde ons mede, dat het aantal gewone leden op 1 Januari 1902 25 bedroeg, dat der buiten gewone leden 3 en dat der ondersteunende leden 2. Verschillende onderwerpen, de gymnastiek betreffende, werden behandeld. Practische lessen werden gegeven tot onderlinge leering, vooral met het oog op de jongere onderwijzers. Aan gemiddeld 64 leerlingen uit de volksklasse werd kosteloos tweemaal per week gymnastiekonderwijs ge geven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 167