152 de Mauritskade. VIII. Kunsten en Wetenschappen. Zwem- en Badinrichting aan Zie Hoofdstuk XIII D IV. Stadsrijschool. Volgens mededeeling der Commissie belast met het Toezicht op de Stadsrijschool neemt de school, dankzij de ijver, waarmede de Directeur door zijne beide zonen wordt bijgestaan, in bloei toe. Van de rijpaarden werd weder door vele dames en heeren gebruik gemaakt voor wandelritten of tot het houden van oefeningen in de manege. Ook voor diensten der gemeente-politie werden eenige malen rijpaarden verstrekt. De Academie van Beeldende Kunsten. Wij verwijzen naar het verslag, uitgebracht door den Raad van Bestuur, hierachter opgenomen als bijlage 23. Het verslag van de Commissie van Beheer over het Gemeentemuseum wordt als bijlage 34 achter dit verslag aangetroffen. Het Bestuur der Vereeniging tot het oprichten van een Museum van Moderne Kunst deelde ons mede, dat de vereeniging in het afgeloopenjaar 125 leden telde, te zamen contribueerende f 730.en dat zij den steun VII. Gymnasium. Het door curatoren uitgebracht verslag omtrent den toestand van het Gymnasium is als bijlage 22 hier achter gevoegd. De kosten van het onderwijs bedroegen f 53.883,35 terwijl de opbrengst van het schoolgeld bedroeg f 19.924,17. Het tekort werd door de gemeente gedragen. Het Koninklijk Conservatorium voor Muziek. Wij verwijzen naar het verslag, uitgebracht door de Commissie van Toezicht, hierachter opgenomen als bijlage 11. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 168