I T 154 K In het jaarverslag over 19011902 van het Schilder kundig Genootschap rPulchri Studio" wordt als een der meest belangrijke gebeurtenissen voor het Genootschap gemeld, dat Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden het Beschermheerschap van het Genoot schap aanvaardde, zoodat het thans twee Koninklijke Beschermvrouwen en een Koninklijken Beschermheer telt. Het Genootschap verloor door den dood de werkende leden M. W. Liernur, H. O. van Thol, Taco Mesdag en De acht leden-vergaderingen, welke in het afgeloopen jaar werden gehouden, waren meerendeels druk be zocht, vergeleken bij het vorig jaar, dank zij de belang rijke voordrachten en kunstbeschouwingen. In die voordrachten werden behandeldDe Smyrna-tapijtbe- werking; het Intérieur, met lichtbeelden; het metaal- bewerkersgildede afficheer kunstde kunst in het ambacht; de medailleerkunst en de ambachtskunst. De vergadering van October was gewijd aan eene tentoonstelling van voortbrengselen van den laatsten tijd op verschillend gebied der kunstnijverheid. Die ten toonstelling was den volgenden dag voor het publiek gratis toegankelijk. Voorts werden er nog een aantal belangrijke kunst beschouwingen gehouden. Uit de rente van het Godon-legaat, vermeerderd met een bedrag uit de kas, werden weder twee prijzen uitgeloofd op twee prijsvragen voor leden der vereeni ging. Godon-prijsvraag: Ontwerp voor een eetkamer- buffet. Tweede prijsvraag: Ontwerp van een schoor steenmantel met haard voor eene werkkamer. In November jl. schreef de Vereeniging twee nieuwe prijsvragen uit, waarop de antwoorden worden inge wacht 1 April 1903. Godon-prijsvraag: Ontwerp voor eene beschildering van een plafond. Tweede prijsvraag: Een gesmeed ijzeren kandelaar bestemd voor 3 kaarsen. In het afgeloopen jaar telde de Vereeniging 1 eere- voorzitter, 3 eere-leden, 7 donateurs, 99 gewone, 37 kunstlievende, 8 buitengewone en 2 adspirant-leden. Uit het verslag' van den Penningmeester omtrent den stand der kas in 1902 bleek, dat de uitgaven hadden bedragen f 682.26”’ en dat er een batig saldo was van f 475.13. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 170