s 156 18 December 1902, verzameling aquarellen, eigendom van H. M. de Koningin, welke ook op 19 Dec. d. a. v. voor het publiek ter bezichtiging gesteld werd. Het totaal bedrag der op de Tentoonstellingen en Kunstbeschouwingen verkochte werken bedraagt f 53256.50. Het Genootschap ontving weder belangrijke geschenken. De financiëele toestand mag gunstig genoemd worden. De hypothecaire geldleening van f 100.000 is reeds tot f 67.000 geslonken. De rekening van 1 October 1901 tot 31 December 1902 sloot met een batig saldo van f 1163.26. Uit het verslag van de werkzaamheden en den toe stand van den „Haagsche Kunstkring" gedurende het genootschapsjaar 19011902, stippen wij aan, dat de vereeniging op 31 Juli jl. 338 leden telde, van wie: 5 eereleden, 111 leden der afdeeling Schilder- en beeldhouwkunst, 16 Bouwkunst en kunstnijverheid, 10 Letterkunde, 32 Toonkunst, 63 gewone leden, 79 kunstlievende leden en 22 vijf-gulden-leden. Omtrent de werkzaamheden der vereeniging zij ver meld, dat werden gegeven 3 matinées en 4 soirées musicales, waarbij hunne medewerking verleendende dames E. Wansinck, C. Hinlopen, A. Möhlman, N. van Eijken en F. Wolff en de heeren M. Oberstadt, F. An- dreoli, W. Durieux, H. Wegerif, A. Seret, W. Waller, H. Hack, 0. Oberstadt, K. Textor, F. Rasse, L. Angenot en A. Bonman. Op 17 Januari 1902 werd eene soiree gegeven, geheel gewijd aan de muziek van den com ponist Franqois Rasse, die zelf de piano-partij speelde. Op 6 Mei had eene soiree plaats waarvan het programma bestond uitsluitend uit werken van Carel Oberstadt. De volgende tentoonstellingen werden gehouden: van 17 October3 November 1901 van werken, ver vaardigd door „Henricus”, de vruchten van zijn arbeid in Tunis: van 22 Januari13 Februari 1902, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereeniging; J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 172