157 van 12 April4 Mei, van de nagelaten werken van den overleden stijlkunstenaar Duco Crop van 424 Juni van de werken van de heeren Ed. Koning, Tutein Nolthenius, II. van Steenwijk en D. Jordens van 1030 Juni eene verkoop-tentoonstelling van Japansche Kunstvoorwerpen, toebehoorende aan Mej. A. Kuyper te Rotterdam en den heer A. Steehman, alhier. Eene kunstbeschouwing van reproducties naar teeke- ningen van Rembrandt, afgestaan door de firma Nijhoff, had voor leden der vereeniging plaats op 29 Mei, terwijl deze tentoonstelling op 30 Mei ook voor niet-leden toe gankelijk was. Evenals het vorig jaar werden weder tweemaal per week teekenavonden georganiseerd. Zij vingen 1 October 1901 aan en eindigden 15 April d. a. v. Op 11 Sept. 1901 had in de groote zaal eene lezing plaats, opgeluisterd door werken van den heer A. Mol- kenboer uit Amsterdam 21 en 28 Maart 1902 gaf het „Modern Tooneel-Ensemble” tooneeluitvoeringen, terwijl 26 April voordrachten werden gehouden door Mejuffrouw Staas en Mevrouw Van Warmelo. Uit de ons verstrekte opgaven omtrent den toestand en de werkzaamheden van de Vereeniging „ïh'e Haghe' over het afgeloopen jaar, vermelden wij, dat de veree niging telt 1 donateur, 11 eereleden, 311 werkende, 446 buitengewone en 17 correspondeerende leden, te zamen 786. Er hadden in de loop des jaar twee vergaderingen van werkende leden plaats. Op de eerste bijeenkomst sprak de heer C. H. Peters, over het dempen der grachten, terwijl op de andere vergadering deze zaak eveneens aan de orde was gesteld. Bovendien werden twee huishoudelijke bijeenkomsten van werkende leden gehouden, waarin over vragen van historischen aard van gedachten werd gewisseld. Buitengewone bijeenkomsten vonden plaats op 14 Februari, 19 Maart en 21 November. De feestavond ter gelegenheid van de aanvaarding van het Beschermvrouwschap der Vereeniging door H. M. de Koningin, gegeven op 14 Februari in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 173