160 een driemaandelijks uitgekeerde toelage en een aandeel in de opbrengst der verkochte voorwerpen, blijkens de rekening, in 1902 voor al de werklieden te zamen ten bedrage van f 1267. Een blinde verliet in den loop des jaars de inrichting, terwijl een ander diens plaats innam, zoodat het getal blinden op ultimo December 31 bleef bedragen. Aan de mededeelingen aangaande de werkzaamheden van den „Christelijken Volksbond" van 1 November 1901 tot 1 November 1902 ontleenen wij het volgende: De gebouwen blijven in uitstekenden toestand en voldoen in het algemeen zeer goed aan de hun gegeven bestemming. In de wintermaanden werden weder cursusvergade ringen gehouden, waarbij achtereenvolgens als sprekers optraden de heeren Dr. II. Blink, H. L. Boersma, Dr. F. van Gheel Gildemeester, A. S. Talma en J. C. van der Grijp. Aan de Arbeidsbeurs voor mannen werden ingeschreven 1008 personen, van wie er 750 werden aanbevolen en 322 geplaatst bij de werkverschaffing, terwijl de overigen gedeeltelijk direct of indirect door de aanbevelings- kaarten bij verschillende patroons werden geplaatst. Aangaande de Arbeidsbeurs voor vrouwen zij vermeld, dat het aantal door tusschenkomst van den Bond werk zoekende vrouwen op 1 November 1901 bedroeg 207. In het afgeloopen dienstjaar werden ingeschreven 164 vrouwen, van wie eene aanbevelingskaart ontvingen 134 werkvrouwen en 16 noodhulp-dienstboden. Er wer den geplaatst 315 werkvrouwen en 12 noodhulp-dienst boden. Den 16en September werd, met het oog op het in orde brengen van kachels, de werkverschaffing aange vangen met een paar smeden, een blikslager en een schilder, zoodat spoedig verkoopingen konden gehouden worden, welke f 400 opbrachten. Den 22en Novem ber werd besloten een aanvang te maken met den duin- arbeid en het personeel op de zolders uit te breiden. Al spoedig werd dit personeel gebracht tot 20 in het gebouw en 20 in het duin, welke getallen allengs ver meerderden, totdat in begin Februari het hoogste aantal, n.l. 270 man in het duin en 55 in het gebouw aan het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 176