161 Het aantal leden van de Afdeeling s-Gravenhage van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Volksbond, waar van het vereenigingsgebouw is gevestigd in de Nieuwe Molstraat No. 22, bedraagt 1800, terwijl de afdeeling nog gesteund wordt door een flink aantal donateurs. Op de teekenschool, welke is verdeeld in drie afdee- lingen, werd onderricht gegeven aan ongeveer 80 leerlingen. Uit het ondersteuningsfonds bij ziekte en uitkeering werk was, die tot en met 8 Maart bleven. Daarna werd nog een paar weken met 100 man gewerkt en 22 Maart d. a. v. waren nagenoeg allen ontslagen. Er hadden acht verkoopingen van z.g. waardelooze voorwerpen plaats; zij brachten f 2000.op. De uitdeelingen van brood en koffie hadden plaats van 1$) December tot en met 5 Maart. In het geheel werden 23012 portiën uitgereikt. Bij de dienstverrichting waren gedurende het geheele jaar 36 bestellers geplaatst, in drukke tijden werden losse of hulpbestellers in dienst gesteld. Het Ziekenfonds heeft aan de verwachtingen en ge stelde eischen voldaan, door bij ziekte f 4,’s weeks, gedurende 13 weken uit te keeren, waarvoor de be stellers f 0.10 van hun weekloon afstaan. Aangaande het ambachtsonderwijs wordt medegedeeld, dat voor den met 1 April aangevangen dagcursus aan de Ambachtsschool 2 van de 5 sollicitanten aan de eischen tot toelating voldeden, terwijl nog 9 reeds vroeger van wege den Bond geplaatste jongens den cursus volgden. Voor de met October aangevangen lessen aan de Burgeravondschool werden 7 candidaten ingeschreven en voor de Avondschool voor volwassenen 1 candidaat. Bovendien werd aan 1 jongeling, ter vol tooiing van zijne opleiding, gedurende 6 maanden privaatles in het bouwkundig teekenen gegeven, terwijl een ander het geheele jaar met goed gevolg de lessen aan de Teekenacademie volgde. De rekening, loopende van 1 October 190130 Sep tember 1902, wijst eene ontvangst aan van f 29375,04 en eene uitgaaf van f 28310,56, en dus sluitende met een batig saldo van f 1064,48. II

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 177