L 162 102 gezinnen. Totaal. 520 210 87 121 13.688,86 3.372,.’>0 1.610,25 383,11 f Deze gezinnen tellen te zamen 2086 personen, nl. 251 mannen, 431 vrouwen en 1404 kinderen; van 349 gezinnen was het hoofd eene weduwe. bij overlijden werd in het laatste boekjaar uitgekeerd aan ziekengelden f 7684 en f 725 bij overlijden. Voor de Spaarkas werd van inleggers in het laatste boekjaar ontvangen aan spaargelden f 6380,06%, terwijl f 4202,21 werd terugbetaald. Het aantal in omloop zijnde boekjes bedroeg 168. Door de leden der afdeeling „Spaarzaamheid” werd in het vorig boekjaar een bedrag van f 1205,15 bijeen gebracht, waarvoor winterprovisie voor die leden werd opgedaan. Door bemiddeling van de Arbeidsbeurs werden in het afgeloopen jaar 65 personen in verschillende be trekkingen geplaatst. Uit het twaalfde jaarverslag der vereeniging Armen zorg, loopende van 1 October 1901 tot 30 September 1902, stippen wij het volgende aan Het ledental bedroeg in November 1902 191 dona teurs en 2832 gewone leden. Aan contribution, giften en legaten werden respectievelijk bedragen van f 20658,05, f 4184,16%, en f 550,ontvangen. Vermits de uitgaven stegen en de inkomsten daalden, moest f 3400 van het reservefonds worden afgeschreven, om de rekening te doen sluiten; dit fonds bedraagt nu nog maar f 600. Uitgegeven werd aan Ondersteuning Losse giften Levensbehoeften Liggingstukken Ondersteuning werd verleend wegens: Geene of geringe verdiensten aan Ziekte, lichaamsgebreken of andere rampen Ouderdom Andere oorzaken T> Y T) T) Y Y y Y Y Y

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 178