163 Uitgereikt werden 66 matrassen en verstrekt 131 wollen dekens, 11 rentelooze voorschotten werden ver strekt tot een bedrag van f 495, waarvan reeds is terug betaald f 277,25. Voor het verschaften van kunstledematen, door de vereeniging „De Stuers” verstrekt, is in het afgeloopen jaar de som van f 283,16 bijgedragen, tegen f 283,50 in het vorig jaar. Ten geschenke werden ontvangen 30 bons voor een portie warme spijs en 62 stuks nieuwe kleedingstukken. Bovendien ontving de vereeniging van tal van personen gebruikte kleeren, schoenen, enz. Door de Vereeniging werd nog in verschillende ge vallen hulp verleend voor de verzorging van verwaar loosde kinderen. Op de teekenschool werd door 63 leerlingen, verdeeld in twee klassen, het onderwijs gevolgd. Beide klassen waren zoodanig gesplitst, dat iedere leerling gedurende 3 avonden in de week, zoowel het herhalingsonderwijs als les in het vakteekenen ontving. Ook van den gel- delijken steun, welke de Vereeniging verschaft door het schoolgeld voor den avondcursus der Ambachtsschool voor te schieten en door den ouders vergoeding te geven voor het gemis van verdiensten, wanneer hun zoon de dagschool aldaar bezoekt, werd door sommigen gaarne gebruik gemaakt. De jongens, die den avondcursus der Ambachtsschool bezocht hebben, hebben het voorgescho ten schoolgeld bijna allen ten volle terugbetaald. Tot den cursus 19011902 van de naai- en breischool worden in den loop van het eerste kwartaal 35 leer lingen toegelaten. De knip- en strijklessen werden over het algemeen trouw gevolgdook de kookcursus werd weder geopend. Laatstgenoemde cursus eindigde niet de Paaschvacantie. Aan 8 meisjes werd een getuigschrift uitgereikt als bewijs, dat zij een cursus in het eenvoudig koken hadden gevolgd. Bij het einde van den cursus van dit jaar verlieten 12 leerlingen der hoogste klasse de school, waarvan 9 met een getuigschrift eersten graad en prijs, en drie met een getuigschrift tweeden graad. De werkzaamheden van het Comité voor den Arbeid waren van denzelfden aard als het vorig jaar. Ter aanvulling van het kleerenmagazijn der Vereeniging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 179