r L 164 Omtrent de Toevlucht voor Dakloozen ran het Leger des Heils alhier, ontvingen wij de volgende mededeelingen De Inrichting biedt 50 personen eene geschikte plaats aan, doch dit getal wordt in buitengewone gevallen overschreden. In Januari 1902 was het gemiddeld getal opgenomen personen, die huisvesting en voedsel genoten 54, in Februari 52, Maart 42, April 46, Mei 42, Juni 42, Juli 43, Augustus 46, September 48, October 40, No vember 45 en December 45 per dag. De leeftijden der opgenomen personen varieerden van 20— 70 jaar. De werkzaamheden bepaalden zich in hoofd zaak tot het maken van kachelhoutjes en tot dienst verrichtingen; ook het timmerman s-, schilders-en smids- vak werd uitgeoefend. Verscheidene personen werden in het afgeloopen jaar, hetzij direct, hetzij indirect, aan vast werk of eene betrekking geholpen. De gezondheidstoestand was in vergelijking met vorige jaren minder gunstig. Over het algemeen gaven de verpleegden reden tot tevredenheid, slechts een klein getal behoefde ontslagen te worden, wegens misbruik van sterken drankontslag wegens luiheid kwam niet voor. Uit het verslag over het 43ste boekjaar van de Ver- eeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten be trekkingen van verongelukte Scheveningsche Visschers blijkt, dat het aantal weduwen en weezen, aan wie onderstand wordt verleend thans bedraagt respectievelijk 102 en 63 tegen 103 en 72 in het voorgaande boekjaar. waren steeds 20 tot 25 naaisters werkzaamslechts enkele nieuwe konden geplaatst worden wegens geringe afname van gemaakt goed. Het Comité verleende weder zijn tusschenkomst voor het plaatsen van werkvrouwen; in het eerste kwartaal werden 75 aanvragen gedaan, aan 65 daarvan werd gevolg gegeven. In de daarop volgende kwartalen was het aantal aanvragen minder groot, zoodat menig werk vrouw moest worden teleurgesteld. Door de Onderstands-Commissie werden 30 naaisters en breisters en 75 werkvrouwen aanbevolen, daarvan werden 44 werkvrouwen voor tijdelijk of voor vast geplaatst en 11 naaisters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 180