165 HOOFDSTUK XL Landbouw en Veeteelt. Landbouw. Tuinbouw. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden bekend. 1°. De afdeeling s-Gravenhage van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Uit het ingezonden verslag blijkt, dat in het afge- loopen jaar wederom een cursus in hoefbeslag werd gehouden, onder leiding van den Heer J. Laméris, Kapitein-paardenarts. Voor dien cursus meldden zich 15 adspiranten aan, van wie 12 na afgelegd examen werden toegelaten. De cursus begon 1 November 1901 en eindigde 5 April 1902. Het eindexamen werd afge nomen door de Heeren J. Laméris, directeur van den cursus, J. Moubis, kapitein-paardenarts te Utrecht en J. C. Faniël, rijks-veearts te Rotterdam. Van de 12 leerlingen verwierven 10 het diploma. De verhoogde winterbedeeling heeft evenals het vorige jaar plaats gehadbovendien werd nog verstrekt 153 H.L. aardappelen en 205 H.L. steenkolen. De vereeniging ontving ook dit jaar van H. M. de Koningin een bijdrage van f 100, alsmede belangrijke giften van drie anderen, terwijl nog legaten van f200, f 4154, f 500 en f 500, belast met vruchtgebruik, werden ontvangen. Instellingen tot voorkoming van armoede, door of vanwege de gemeente of particulieren beheerd. De gewone statistieke opgaven betrekkelijk deze instellingen komen voor in de tabellen, als bijlage 30, hierachter opgenomen I. De Bank van Leening. II. De Hulpbanken. III. De Spaarbanken. Commissarissen van de Bank van Leening hebben bij de tabel weder overlegd een uitvoerig verslag, mede hierachter gevoegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 181