166 Kil 3°. Floralia. Voor de leden der afdeeling werd een serie van acht voordrachten in paardenkennis gehouden door den heer Reimers, rijks-veearts, Leeraar aan de Rijkslandbouw- school te Wageningen. Ook werd vanwege de afdeeling hij den Gemeenteraad aangedrongen op de invoering van eene melkcontróle aan het betrekkelijk adres werden bijlagen toegevoegd, welke doen zien hoe deze materie geregeld is in Am sterdam, Rotterdam, Leiden en Berlijn. Het ledental der afdeeling bleef stationnair en haar financiëele toestand gunstig. Door herkiezing van de periodiek aftredende Bestuurs leden kwam in de samenstelling van het Bestuur geen verandering. Het ledental der afdeeling bedroeg op 31 December jl. ruim 200. De maandelijksche vergaderingen, waarin onderwerpen, den tuinbouw betreffende, behandeld werden, hebben weder, zoo mogelijk, plaats gehad. De Tuinbouw-wintercursus, waarvan sprake was in het vorig verslag, is opgericht en werd den len No vember jl. geopend. Het bestuur dezer gemeente stelde voor dit doel een lokaal kosteloos ter beschikking van de vereeniging en verleende haar een jaarlijksche subsidie van f 50. Door het Rijk werd eene subsidie gegeven van f 250. Het aantal leerlingen bedroeg ongeveer 45. Aan het 27ste jaarverslag der Vereeniging „Floralia” ontleenen wij het volgende: De inschrijving naar jonge planten in drie groepen, ieder van drie stuks, was opengesteld op 20, 21, 22 en 27 April. Aan inschrijvingsgeld werd ontvangen 1'45, tegen f 32,25 in het vorig jaar. De jaarlijksche tentoonstelling werd op 5, 6 en 7 September gehouden in de groote zaal van den Haag- schen Kunstkring op de Heerengracht. Z. K. H. de Prins der Nederlanden had voor die tentoonstelling eene IJ 2n. De x-(rrarenhaagsche Tuinbouiceereeniging, Afdeeling ran de Xederlandsche Maatschappij voor Tuinbouic en Plantkunde. p f1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 182