167 4". Het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. opgenomen onder Hoofdgewassen. Veestapel. De gezondheidstoestand van den veestapel kon over het algemeen gunstig worden genoemd; besmettelijke ziekten werden niet geconstateerd. Oppervlakte in H.A. Wei- en hooiland (grasland). Moestuinen en warmoezerijen. Bloemisterijen. Boomgaarden. Aardappelen. Boomkweekerijen. Bosschen. Lustgronden. 905.21 74.08 27.39 1.72 22.10 6.20 382.36 56.77 Wij laten hier volgen gronden in de gemeente groote bronzen medaille ter beschikking gesteld, terwijl het Bestuur dezer gemeente eene subsidie van f 50.— voor dit doel verleende. De uitreiking der bekroningen vond plaats in de tentoonstellingszaal op 14 September, waarbij den inzen ders, vergezeld van hunne familie, een muziekavond werd aangeboden. Het aantal begunstigers en leden is eenigermate toe genomen. Ook dit jaar werden belangrijke bijdragen ontvangen van H.H. M.M. de Koningin en de Koningin- Moeder en Z. K. H. den Groothertog van Saksen, terwijl nog eene gift van f 100.werd ontvangen van Mevrouw Röellvan Eekelen. De rekening, in ontvangst aanwijzende f 1365,35', sloot met een batig saldo van f 651,66. eene opgave der beteelde Wij verwijzen bijlage 31. naar de nota,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 183