170 Onder letter b. d. III. Vervening. Mijnwezen. nijverheid treft men in deze ge- Visscherij binnengaats, op de Zuiderzee, en buitengaats. Mededeelingen betreffende de visscherij en aanver wante bedrijven treft men aan in 3 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken. Betreffende het Centraal station voor electrische stroom- levering te s-Grarenhage kunnen wij het volgende ver melden In het afgeloopen jaar vonden geene uitbreidingen plaats van machines of stoomketels. Het aantal aangesloten lampen (alles gereduceerd op lampen van 16 N. K.) bleef ongeveer gelijken bedroeg op 1 Januari 1902 18510 lampen en op 1 Januari jl. 18520. waarvan er 9850 gelijktijdig brandden. Het personeel bleef in getalsterkte onveranderd. Deze takken van meente niet aan. Het verslag der afdeeling ’s-Gravenhage van de Ver- eeniging ter bevordering ran Fabriek*- en Handtrerks- nijrerheid in Nederland is, als bijlage 32, hierachter gevoegd. weder eenige mededeelingen aan omtrent de fabrieks nijverheid in deze gemeente. Onder letter b van dezelfde paragraaf wordt mede- deeling gedaan betreffende de ambachtsnijverheid. c zijn opgenomen de inrichtingen in het belang der werklieden en onder letter d de instel lingen in het belang van de nijverheid. Handel en Scheepvaart. a. Binnenlandsche handel. Paragraaf 2 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken bevat een overzicht van de ver schillende markten te dezer stede, van de hoeveelheid der aldaar aangevoerde voortbrengselen en van de daarvoor bestede prijzen. !- i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 186