180 voorge- Beheer ran Ce/den vroeger f 1.403.210,08s 68.629,95 44.266,84 93.452,55 207.035,63 VIII. Coöperatieve Vleeschhoutcerij van het district s-Gravenhage, der Vereeniging „Eigen Hulp" Bedroeg op 1 Januari 1902 liet aantal leden 1119 met een gestort kapitaal van t 28.436,27 cember waren f 28.812,54 'I-.. Er werd ingeslagen aan vee en vleeschwaren voor een bedrag van f 186.219,89; de verkoopsom daarvan werd gedurende het jaar 1902 loon uitbetaald. Bovendien zullen zij aandeel in de winst vermoedelijk van Het bedrijfskapitaal der vereeniging klom gedurende het jaar 1902 van f 188.554,89s tot f 197.924.36 en is alzoo vermeerderd met f 9369,46'*. Het reservefonds is gestegen tot f 51.401,64'. De geheele omzet bedroeg f 1.816.695,05s, waarvan door niet-leden werd besteed 0.9 pCt. en is alzoo voor f 96.000 meer verkocht dan in 1901. De ontvangsten bedroegen in de verschillende winkels: Afdeeling A (kruidenierswaren) B (glas en aardewerk) C (sigaren en tabak D (garen en band) E (wijn en bier;. Op 31 December jl. waren in dienst der vereeniging 182 beambten en bedienden, onder wie 12 vrouwelijke, en alzoo 16 meer dan het jaar te voren. Aan die personen f 88.056,28'* tuin genieten een ongeveer f 18000. Van de zuivert* winst wordt, volgens de schreven afschrijvingen voor het ondersteuningsfonds der beambten en bedienden, afgezonderd f 7324, waardoor dat fonds klimt tot f 104.421,50. VII. Coöperatieve Afdeeling der Vereeniging „Eigen Hulp" Kleeding, Uitrusting en Zee- en Landmacht). Op 31 December bedroeg het aantal leden 715 en het maatschappelijk kapitaal f 21.485. De verkoop heeft in het afgeloopen jaar bedragen f 35.929,06s, waarop voor de leden geen winst is ge maakt. ■2, op 31 De- die cijfers respectievelijk 1146 en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 196