181 f 4260,58 hooger dan in het IX. Maatschappij Zeebad Scheveningen. Van den Directeur-Generaal van deze inrichting ont vingen wij eenige mededeelingen, waaruit wij het volgende aanstippen Tengevolge van den slechten zomer van 1902 stond het afgeloopen seizoen achter bij het vorige. De bijzon dere aantrekkelijkheid, welke Scheveningen echter altijd voor landgenoot en vreemdeling heeft, is oorzaak dat de resultaten nog betrekkelijk gunstig kunnen genoemd worden. De opening van het Kurhaus geschiedde op 31 Mei, alzoo een dag vroeger dan gewoonlijk. De table d’hote- zalen en de nieuwe Restaurant werden den 15en Juni d. a. v. voor het publiek geopend. Ten koste van belangrijke offers was op de Solisten avonden door de Directie voor het optreden van Solisten van den eersten rang gezorgd, waaronder ook de bekende baryton-zanger Anton van Rooy. Het bezoek mm de Kurzaal steekt dan ook nog gunstig af in ver gelijking tot andere jaren. Ten opzichte van de plaats gehad hebbende verbou wing van den nieuwen Restaurant zij vermeld, dat de geheel op moderne leest geschoeide inrichting een succes voor de exploitatie is geweest. Alle gebouwen tot de Maatschappij behoorende weerden met de ver- eischte zorg onderhouden. De wasch- en gemakkamers zijn naar het Plein verplaatst, vermits de exploitatie daarvan op de vorige plaats, in verband met de uit te voeren werken, niet meer kon plaats hebben. De dienst der Brandweer en die der Politie werden wederom tot tevredenheid van de directie uitgevoerd. latende een bruto winst van bedroeg f 225.657,14, f 39.437,25. De verkoopsom wras vorig jaar. Aan leden met recht op dividend werd verkocht voor een bedrag van f 208,902,30. De exploitatiekosten beliepen f 14,627,44'en de netto winst bedroeg f 24.809,80 '/2. Aan de leden kan 9'/2 pCt. van het bedrag van hun verbruik worden uitgekeerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 197