Btylaee 8 OVERZICHT DER ONTVANGSTEN over het Dienstjaar 1901. 19.936,50 Naam der Gemeente ’s-Gravenhage. Bevolking op 31 December 1901. Batige sloten van vorige diensten 123.483,61 119.599,78*4 67.926,84 1. 2. 3. 218.028 zielen. f 504.399,04*4 4. Huren, pachten, renten, tienden, grond renten, erfpachten en andere inkomsten uit bezittingen; daaronder begrepen op brengst van wegen, vaarten, sluizen en andere werken buiten de Gemeente gele gen, doch voor hare rekening onderhouden - 108.772,40 Heffingen als belastingen geregeld, met uitzondering van die in kolom 10 18 bedoeld. 5. Weg-, straat-, riool-, brug-, kaai-, haven-, sluis-, dok-, boom- en veergelden, wik-, weeg-, meet- en keurloonen, gelden voor banken of staanplaatsen, rechten voort vloeiende uit de begrafeniswet, heffing wegens het schutten van vee, en andere gelden voor het gebruik of genot van gemeentewerken of inrichtingen, leges ter gemeente-secretarie en rechten van den burgerlijken standf 6. Schoolgelden voor Lager Onderwijs. - 7. Schoolgelden voor Middelbaar Onderwijs - 8. School-, college- en examengelden voor Hooger Onderwijs - Gymnasium 9. Schoolgelden voor andere inrichtingen van Onderwijs (bewaar-, naai-, brei-, muziek-, zang-, ry- en zwemscholen, vroedvrouwen school) Inkomsten uit Bezittingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 206