8 488.846,14 617.805,38 19. 20. 262 577,34 21. 22. 1.161,40 23. 953.041.02 865.192,29 26. 27. 24. 25. 18a. 18Ó. 18c. f (onge- 10 (onge- f 17. 18. Inrichtingen van Nijverheid. 10. Ontvangsten ter zake vanGasfabriek (a) f 11. Electriciteit 12. Waterleiding (a) - 13. r Telefoon 14. Tram 15. Slachthuis 16. Vuilnisverza meling (a) - Leenbank Gemeentelijke publiciteit 35.154,05' 2 Belastingen. Opcenten op de grondbelasting (gebouwde eigendommen) aantal40 Opcenten op de grondbelasting (gebouwde eigendommen) bedrag Opcenten op de grondbelasting bouwde eigendommen) aantal Opcenten op de grondbelasting bouwde eigendommen) bedrag Opcenten op de personeele belasting aantal 50-102 Opcenten op de personeele belastingbedrag f Hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen: a. Belasting naar het geschatte inkomen b. Belasting naar het geschatte inkomen afgeleid uit den uiterlijken staat, volgens in de belastingverordening vermelde grondslagenf Belasting wegens gebouwde eigendommen, die zelve of wier aanhoorigheden aan de openbare straten of wegen belenden Belasting wegens gebouwde eigendommen en hunne aanhoorigheden, die gelegen zijn in bepaalde gedeelten der Gemeente •2 OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. 1Door toevoeging van de letters a en b aan te geven of de inrichtingen worden geëxploiteerd in eigen beheer dan we] door concessionarissen. Indien er nog andere nijverheidsinrichtingen voorkomen, deze in afzonderlijke kolommen sub 18a enz. te vermelden. Voor gemeenten, die alleen het batig of nadeelig saldo dezer inrichtingen op de gemeenterekening brengen, moet het totaal der ontvangsten en uitgaven in de kolom aanmerkingen worden opgegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 207