8 3 10.439,50 30. 66.653,12 31. 136.612,70'/2 Belasting op de honden Belasting op tooneelvoorstellingen andere openbare vermakelijkheden Belastingen waarvan de heffing krachtens bijzondere wetten geschiedt. 28. 29. 706.662,63 600,- f en Uitkeeringen (van Rijk, Provincie of anderen). Subsidiën, giften, legaten. a. Opbrengst van het vergunningsrecht wegens verkoop van sterken drank in het kleinf b. Belastingen op voorwerpen van verbruik Uitkeering aan de Gemeente ingevolge de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n". 156) bedoeld in art. 1 tot en met 9 f 32. Idem bedoeld in art. 10- 33. Rijks- en Provinciale bijdragen voor het Hooger Onderwijs 34. Rijks- en Provinciale bijdragen voor het Middelbaar Onderwijs 35. Rijksbijdragen ter vervanging van vroegere Rijksjaarwedden bij het Lager Onderwijs 36. Vergoeding krachtens art. 45 der wet op het Lager Onderwijs (zooals deze ver goeding laatstelijk geregeld is bij art. 1 en 5 al. 3 der wet van 8 December 1889 (Staatsblad n". 175)f 37. Bijdragen van andere gemeenten, instel lingen van weldadigheid enz. in de kosten van het Lager Onderwijs 38. Subsidie van het Rijk ingevolge art. 49 der wet op het Lager Onderwijs voor ge wone kosten van het Lager Onderwijs 39. Idem voor buitengewone kosten van het Lager Onderwijs 2) OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. 1) Aan kolom 30 zooveel onderafdelingen toe te voegen, als er belastingen, krachtens bijzondere wetten geheven, behalve de sub a en b bedoelde zyn te vermelden. 2) In de kolom aanmerkingen te vermelden hoeveel van deze subsidie was bestemd voor schoolbouw en hoeveel voor den bouw van onderwijzerswoningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 208