8 4 39.725,55 1.620,- 43. f 40,- 46. 47. 48. Opbrengst van verkochte eigendommen. .f Geldleeningen. 52. 53. Verkoop van rentegevende bezittingen Verkoop van andere goederen. Toelichting van abnormale cijfers en verdere aanmerkingen. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. 14.960,- 28.107,43 49. 50. Restitutie van uitgezette kapitalen, van voorschotten, 'tzij aan ambtenaren, ’t zij wegens armwezen, belasting, militaire zaken, verhaalde vervolgings- en proces kosten, straatreparatie, kosten van ont smetting, ontvangsten ten behoeve van derden, stortingen voor pensioenen Boeten, aanhalingen, opbrengst van ge schut vee, van niet gereclameerde gevon den goederen Afkoop van persoonlijke diensten of van belasting in natura, of verplichting tot arbeid of levering (artt. 193 en 239 Ge meentewet) Ontvangsten, die op de gemeenterekening geregeld voorkomen en niet tot de voor gaande behooren Toevallige baten 35.747,96 6.716,36 */2 341.161,48' 2 Opbrengst van geldleeningen ten name van de gemeentef3.125.625,— Totaal der ontvangstenf 8.682.567,55'/2 Onderstand aan gemeenten, die buiten staat zijn in alle of sommige kosten harer huishouding behoorlijk te voorzien. Subsidiën en andere ontvangsten voor verpleging van krankzinnigen f Bijdragen voor bijzondere doeleinden door Rijk. Provincie, andere Gemeenten, instel lingen of bijzondere personen verstrekt Alle andere subsidiën, giften of legaten OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. 40. 41. 42. 44. 45. 51.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 209