I I Byiage 9 f 20.093,20 114.983,607, 56.856,297, 196.869,77’/, 22.979,36 419.542,7572 OVERZICHT DER UITGAVEN over het Dienstjaar 1901. 6. Algemeene Politie. Jaarwedden van commis sarissen, inspecteurs, agenten, veldwachters, nachtwakers, torenwachters, bureaubehoef ten, kosten van wachtgebouwen en bureaux, kosten van bewaring en transport van ge arresteerden en van verwijdering van dóór trekkende vreemdelingen. Geheime kosten van politie 144.329,49'/2 1. Naam der Gemeente ’s-Gravenhage. 2. Nadeelige sloten van vorige jaren 3. Personeel en algemeenebureaukosten: Jaar wedden van Burgemeester, Wethouders, Secretaris, Ontvanger, presentiegeld, jaar wedden van ambtenaren en bedienden aan Secretarie en Ontvangkantoor, schrijfloonen en schrijfbehoeften, drukkosten, kosten van Gemeentehuis, vuur en licht, aankoop van boeken, bladen, archief, briefporten, vrach ten, zegels, advertentiën, reiskosten. 4. Bijzondere verrichtingen: Verkiezingen, kadastrale stukken, burgerlijke stand, be volkingsregister, nummering der huizen, nationale militie 5. Perceptiekosten, kosten van vervolging, betaling aan het Rijk van het ontvangloon, schatters vergunningsrecht, restitutie van belasting en vergoeding wegens kwade posten 7. Jaarwedden en toelagen. Onderhoud en aanschaffing van brandbluschmiddelen Politie. Bestuur der Gemeente. Inning der belastingen. Brandweer. 8. Openbare verlichting 9. Schutterij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 210