9 2 335.398,75 51.775,51 292.308,08 19. 20. 20a. 205. 20c. 491.647.31 70.172,13'/, 7.850,86'/, Onderwijs, Kunst en Wetenschap. 21. Hooger Onderwijs: Jaarwedden, toelagen, vergoeding voor woning, pensioensbij dragen, terugbetaling van te veel genoten subsidie, schoolgebouwen, -meubelen, -be hoeften, verwarming en verlichting, prijs- uitdeelingen, normaallessen, examens, toezicht, subsidiën Gymnasium. 22. Middelbaar Onderwijsidem (zonder onder scheidingen a en b) Gezondheidsdienst. 10. Vaccine, keuring van levensmiddelen en slachtvee, toezicht op prostitutie, hygië nisch toezicht op de woningen, ont smetting, verpleging van afgezonderde besmettelijke ziekenf Openbare werken. 11. Openbare gebouwen, huizen, torens, klok ken, uurwerken, straten, pleinen, wegen, voetpaden, bruggen, plantsoenen, havens, vaarten, kaaien, markten, ponten, riolen, begraafplaatsen, bouwpolitie, jaarwedden en toelagen van alle ambtenaren en bedien den bij deze takken van dienst werkzaam-1.962.677,99 Inrichtingen van Nijverheid. 12. Uitgaven der gemeente voor: Gasfabriek. 13. Eiectriciteit 14. Waterleiding a. 15. Telefoon b en a 16. Tram 17. Slachthuis. 18. Vuilnis verzameling a Leenbank Gemeentelijke publiciteit OVERZICHT DER UITGAVEN. i i Door toevoeging van do letters a en b aan te geven of de inrichtingen worden geëxploiteerd in eigen beheer dan wel door concessionarissen. Indien er nog andere nijverheidsinrichtingen voorkomen, deze in afzonderijke kolommen sub 20a enz. te vermelden. Voor gemeenten, die alleen het batig of nadeelig saldo dezer inrichtingen op de gemeenterekening brengen, moet het totaal der ontvangsten en uitgaven in de kolom aanmerkingen worden opgegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 211