9 4 553.847,89 42. f 200,— 342,50 20.000,— 17,50 27.150,— 300,— 656,50 400,— 4.441,57 88.479,37 498.887,13'/-. 170.000,— 274.679,06'/i 500,- 200,— Pensioenen. 39. Pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, toela gen aan oud-ambtenaren of aan weduwen en weezen van ambtenaren- 40. Uitgaven niet tot de vorige behoorende - 41. Totaal der Uitgavenf 7.955.046,6412 40. Belooning aan den geneesheer belast met de doodschouw Recognitie aan het Burgerweeshuis Recht der Groote Kerk op opbrengst der Vischmarkt Aan kerken voor gemis van begrafenis rechten Retributie aan de Gemeente Rijswijk Kosten van geldleeningen Voorschotten aan ambtenaren voor beta lingen ten behoeve der Gemeente „Volksbad” Ter leen verstrekte gelden aan de Bank van Leening Kosten van Kamers van Arbeid. Kosten onderzoek naar de werking van electr. trams en gastrams Kosten oprichting eener installatie voor de bereiding van gecarbureerd watergas bij de gasfabriek Aankoop van perceelen 37. Aankoop van rentegevend goed, plaatsing van gelden 38. Afkoop van door de Gemeente verschul digde lasten Gemeenteschulden. 34. Rente van schulden ten name van de Gemeentef 35. Annuïteit van schulden ten name a. der Gemeente fb. van inrichtingen door haar beheerd 36. Aflossing van schulden ten de Gemeente name van .-1.007.000,- OVERZICHT DER UITGAVEN. Toelichting van abnormale cijfers en verdere aanmerkingen. Geldbelegging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 213