11 4 (1. Staat van liet Onderwijs. e. Muziekinstrumenten en Boeker^. Nieuwe instrumenten werden dit jaar niet aangeschaft, behalve een Heckel-fagot; echter zal aankoop van een nieuwen vleugelpiano en van andere gewenschte instrumenten niet kunnen uitblijven en zal ook tot schoonmaak van het orgel dienen te worden overgegaan. Zoowel bij wyze van bruikleen als door erfstelling werden de dames L. C. Bergsma, A. E. G. Lignac en A. Willing voor solo-zang; de dames M. C. Eerhard, H. G. C. den Hollander, M. van Seuren, A. C. Everts, M. C. Kruuk, H. Krayenhoff van de Leur, en de heer M. A. H. Kerrebijn, voor piano, de laatste tevens voor compositie; de heer G. C. Kleine en J. L. van den Ende voor orgel; de heer A. Schram voor alt-viool de heeren P. C. Heemskerk en H. A. Wegerif voor violoncel de heer J. C. M. Feltzer voor fluit; de heer W. J. van Essen voor clarinet, en de heer C. van den Berg voor hoorn. Ook nu overtrof het aantal aspiranten verre dat der be schikbare vrijgekomen plaatsenvelen van hen konden dooi' onvoldoenden aanleg niet worden toegelatenzoodat mag worden geconstateerd, dat het Conservatorium zijn goeden naam ophoudt en de wijze, waarop het onderwys gegeven wordt steeds reden tot belangstelling en tevredenheid geeft. Waar onze commissie met bijzonderen lof over den ijver en de toewijding der leeraren mag gewagen, zoo blijft hare aandacht toch gevestigd op het feit, dat door de steeds hoogere eischen, die de ontwikkeling der moderne toonkunst stelt, misschien in de naaste toekomst versterking of ver vanging van leerkrachten noodzakelijk zal blijken. Het was haar ook aangenaam waar te nemen den gunstigen indruk, dien de tot bijwoning der examina uitgenoodigde deskundigen (de H.H. Leon C. Bouman uit Nijmegen en Wagenaar uit Utrecht) van een en ander kregen. Bij de openbare uitvoering van 19 December, waartoe eenige oud-leerlingen hunne medewerking verleenden, her dacht de voorzitter in warme bewoordingen de lotgevallen onzet instelling en richtte eene aanmoedigende toespraak tot de vertrekkenden. Aan den heer M. Kerrebijn is ditmaal de prijs uit het Nicolai-fonds uitgereikt, bestaande in orkest- partituren van Beethoven en Wagner. VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 218