n 11 f. Financiën. f 20.150,— 21.232,75 75,— f 41.457,75 Uit de rekening en verantwoording van het conservatorium over 1902 blijkt: dat de inkomsten hebben bedragen aan subsidiën aan schoolgelden aan andere baten aan het Conservatorium verschillende instrumenten ge schonken, eene handelwijze, waarvoor wij gaarne aan de schenkers onzen dank uitspreken, in de hoop, dat dit goede voorbeeld navolging moge vinden. hetgeen een totaal aanwijst van II. dat de uitgaven hebben bedragen: nadeelig saldo vorig jaar bezoldigingen muziek en instrumenten meubilair diverse f 6.888,20 35.044,13 1.281,76s 646.73 1.248,48 2.084.28 Totaalf 47.193,585 zoodat de rekening sluit met een nadeelig saldo van 5.735.83s. De rekening en verantwoording van het Pensioenfonds toont aan, dat de renten van het kapitaal ten name van het fonds in het grootboek der 2'/j pets. Nationale Schuld ingeschreven, hebben bedragen f 4.162,50 en dat aan zes pensioentrekkenden (namelijk twee gepensioneerde onder wijzers, drie weduwen en de gezamenlijke kinderen onder de 18 jaren van een overleden onderwijzer) werd uitbetaald f 1.311,87. Van het overschot der rente is aangekocht f3500 nominale inschrijving op het Grootboek der 2'/2 pets Nationale Schuld, waardoor het kapitaal is gestegen tot f 170.000 Eene som van f 746,23 bleef in kas. 's-Gravenhage, Maart 1903. De Commissie van Toezicht op het Koninklijk Conservatorium voor Muziek. (w. g.) Fock, Voorzitter. (w. g.) v. Zuylen van Nyevelt, Secretaris. Voor afschrift De Secretaris, v. Zuylen van Nyevelt. 5 I. n VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK. verwarming en schoonhouden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 219