I Si I i A P. J. van der Burgh. 1 1 i I 3 Op 31 December bleek het aantal onbewoonde' per ceelen, gespecificeerd naar de vermoedelijke huur waarde, te bedragen Bij de vaststelling van het bevolkingscijfer en de daaraan verbonden becijferingen strekte het bevolkings cijfer, aangewezen bij Prov. Blad. n". 69 van 13 Mei 1902, A. n". 853 (4e afd.), gewijzigd bij brief van den Commis saris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, d.d. 27 Augustus 1902, tot uitgangspunt. Mr. J. G. S. Bevers. Dr. J. Th. Mouton. Jhr. Mr. O. .1. Repelaer van Molenaarsgraaf. G. de Wijs. W. ,1. M. de Bas. A. G. Bodaan. Mr. W. Dolk. B. Janse Jz. Mr. A. F. A. Leesberg. Mr. J. 2E. A. Lisman. A. J. C. Baron van Pallandt. J. Simons. B. Registers van bevolking. Bedoelde registers worden voortdurend zoo nauwkeurig mogelijk bijgehouden. De verschillende wijken der gemeente werden door de bevolkingsagenten steeds naar behooren gecontroleerd. Waar dit noodig bleek, werd procesverbaal opgemaakt tegen hen, die in verzuim bleven hunne verplichtingen tot het doen van aangifte voor dat register behoorlijk na te komen. De heffing van rechten en leges van stukken der bureelen van den burgerlijken stand en van het bevol kingsregister, leverde eene opbrengst van f 2.395,90, tegen eene ontvangst in het vorige jaar van f 2.104, Het aantal genummerde perceelen is in 1902 geklom men tot 37455 tegen 37005 in 1901 en alzoo toegenomen met 450. 553 perceelen werden bijgebouwd, terwijl 103 perceelen werden afgebroken of door verbouwing ver vielen. -Ö A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 21