BJJlage 12. FINANCIEEL VERSLAG van de exploitatie der Duin waterleiding over het dienstjaar 1901. Het leveren van verschillende magazijngoederen ten behoeve van de Duinwaterleiding, werd gegund aan de onderstaande inschrijvers. Perceel 1. Gegoten ijzeren buizen aan George Wilson alhier voor de som van f 20.417,59. Perceel 2. Gegoten ijzeren voorwerpen aan de Kon. Ned. Grofsmederij te Leiden voor de som van f 4968,11’. Perceel 3. Compositiebuizen aan S. A. Vies Zonen te Rotterdam voor de som van f 12.337,08’. Perceel 4. Tin aan de firma R. S. Stokvis Zonen te Rotterdam voor de som van f 420, Perceel 5. Diverse gereedschappen aan P. M. Tamson alhier voor de som van f 367,70. Perceel 6. Machinekamer-behoeften aan C. van der Zijl te Amsterdam voor de som van f 807, Perceel 7. Steenkolen aan A. Zellekens alhier voordesom van f 10,99 per Ton van 1000 kilogram, vrachtvrij geleverd en gestort in de kelders aan het pompstation, en voor f 10,79 vrachtvrij geleverd en opgestapeld in het Magazijn aan de Sprank. Op Volgnummer 96 der Gemeentebegrooting voor 1901 was „Onderhoud van brandputten” voor Memorie uitgetrokken. Het in orde maken van die putten, ten getale van 58, werd geschat te zullen kosten f 5000.— met welk bedrag bij Raadsbesluit van 18 Juni 1901 verhoogd werden Volg nummer 96 „Kosten der exploitatie van de Duinwaterleiding” en Volgn0. 27 „Ontvangsten wegens de Duinwaterleiding”. Rekening houdende met eerlang te verwachten meerdere bebouwing in het Nieuwe-Park te Scheveningen, werd het noodig geacht om in het belang van eene geregelde water voorziening nu reeds te voltooien het buizennet der duin waterleiding in den Badhuisweg, den van Lennepweg en de Nieuwe Parklaan. Daar met de kosten van dat werk, begroot op f 6000. bij de samenstelling van de Gemeentebegrooting voor 1901 geene rekening had kunnen gehouden worden, zoo werd mede bij Raadsbesluit van 18 Juni 1901 goedgekeurd het voorstel van Burgemeester en Wethouders om Volgn0. 96 „Kosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 220