12 2 f 29.797,285 617.805,38 91.100,61 f 738.703,27* 738.703,27* der exploitatie van de Duinwaterleiding” te verhoogen met f 6000.en daartegenover Volgn0. 27 .Ontvangsten wegens de Duinwaterleing” met gelijk bedrag. In verband met de aansluiting aan de Duinwaterleiding van de woning van den machinist bij het hoofdstoomgemaal der rioleering nabij de Beeklaan en van het stoomgemaal der waterverversching met daarbij behoorende woningen, waarvoor de noodige gelden zyn toegestaan op volgnummer 85 der Gemeentebegrooting voor het loopende jaar, was het noodig dat een grachtsdoorgang van 254 mM. (10”) inwendigen diameter werd gemaakt in het afvoerkanaal tegenover de Groot-Hertoginnelaan en de hoofdbuis der Duinwaterleiding in die laan, welke aldaar was gelegen tot aan de Sweelinck- straat, werd doorgetrokken tot in verbinding met dien grachtsdoorgan g. Daar ook op de kosten van dat werk, begroot op f 3400. bij de samenstelling van de Gemeentebegrooting voor 1901 niet was gerekekend, werd bij Raadsbesluit van 8 October 1901 goedgekeurd het voorstel van Burgemeester en Wethou ders om Volgn0. 96 van de Gemeentebegrooting voor 1901 „Kosten der exploitatie van de Duinwaterleiding” te verhoogen met f 3400.— en daartegenover Volgn0. 27 „Ontvangsten wegens de Duinwaterleiding” met gelijk bedrag. Naar aanleiding van de hierboven aangehaalde Raadsbe sluiten van 18 Juni en 8 October 1901 werd eene nadere financiëele regeling tot af- en overschrijving op de verschil lende onderdeelen van Volgn0. 96 van de begrooting voor 1901 vereischt, waartoe bij besluit van Burgemeester en Wethouders, dd. 5 Mei 1902, N°. 4090 2® Afd. A, de vereischte machtiging werd verleend. Onder de ontvangsten zijn opgenomen: 1 het op nieuwe rekening over gebracht batig saldo over 1900 ten bedrage van 2°. de gewone ontvangsten we gens levering van duinwater, huur van watermeters en diensthuizen. 3°. de opbrengst ning ad. Te zamen - Uit de gewone ontvangsten werden betaald: 1°. Uitkeering aan de Gemeente van het batig saldo over 1900, Over te brengen van Geldlee- VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 221