12 i 3 26.914,11 GELDLEENING. f 30.000,— Uit Geldleening werd betaald: 1°. Uitbreiding van de machine- gebouwen. 2°. Aanschaffing van een 5e stoom- pompwerktuig met ketels (ge deelte) f 151.872,05’ 167.985,12 186.438,60’ 193.094,86’ 201.213,49’ 64.186,50 91.100,61 Voor voltooiing van het 5e stoompompwerktuig met ketels werd onder volgn. 207 van de Gemeentebegrooting voor 1901 toegestaan een bedrag van terwijl op ditzelfde volgn. van den dienst 1900 volgn. 210 werd overgeschreven een bedrag van Te zamen -710.950,16’ Zoodat nog overbleef een batig saldo van f 27.753,11 89,067,58’ Over te brengen f 119.067,58’ Overgebracht f 738.703,27’ f 29.797,28’ 188.081,08 212.465,62 150.505,57 Aan oninvorderbare posten werd afgeschreven een bedrag van f 1.182,93’. De toeneming van het verbruik van duinwater volgens watermeter blijkt uit de meerdere ontvangst over de jaren: ad 1897 1898 1899 1900 1901 Het onafgelost leeningkapitaal bedroeg op 31 December 1901 f 1.947.295,29’. ten bedrage van 2°. de exploitatiekosten ad. 3°. de uibreiding der werken. 4°. de renten en aflossingen 5°. de retributie aan de Gemeente voor huur van den ondergrond ten behoeve van het buizen net over 190130.000, f 619.849,55’ VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 222