I 12 12 f Rekening van Inkomsten en Uitgaven over het Exploitatiejaar 1901. 12 13 UITGAVEN. Bijlage II. f 29.797,285 I. Jaarwedden en Loonen. 96 i ONTVANG8TE N. f 39.587/33 i 47.075,33 f 29.797,28* Batig saldo over 1900 verdere benoodigdheden. 27 1°. f 326.885,34 27.753,72 762,75 4.339,10 f Volgens Watermeter. 2°. Van particuliere perceelen f 123.152424 70.026,37» 18.355,35 IV. Algemeene Kosten. de Landsgebouwen 8.251422 inrichtingen tegen verminderden prtfs 4.746,17 I de hofjes 18.914,57 1.094,965 Oninvorderbaar 532.017,75 Transporteeren. f 561.815,085 342,88 8.376,— 23.477^5* n f 198.130,065 Transporteeren. n perceelen der le, 2e en 3e klasse tuin- en gevelbesproeiing. 13.962,01 5.030,72 I f Volgens huiselijk gebruik met inbegrip van badtoestellen. closets enz Van 906 woningen in hofjes a f 1,— Tuin en gevelbesproeiing volgens opper vlakte. Ambtenaren Loonen van den baas aan het pompstation, de werklieden, loopbediende en portier 593,— 336, Steenkolen Olie, vet, smeer enz Roosterstaven, vuurvaste steen, gereedschap Transportkosten naar het pompstation Uitkeering aan de Gemeente van het batig saldo over 1900 633,11 60429 spoorwegstations en andere groote gebouwen meerverbruikt duinwater volgens art. 8 van het Tarief (Contröle meter) 3.490,64 1.117,26® 407,23 400,- 2.719,41®. - 1.113,20 496,38 11.216,19® 5.883,69 4.165,80 18.084,40» 13.063,33» I 7.249,10® 1.435,24» 838,31» 499,90 J 3.890,60® 3.700,88 II. Brandstoffen en Voor geleverd duinwater, huur ran watermeters en diensthuizen f 22.803,72® 3.653,24 847,12 949,63® I f 331.987,19 j Onderhoud en schoonhouden van De kanalen met spranken, de proefputten en de filters De gebouwen en het hoogreservoir De stoompompwerktuigen en ketels De watermeters Het buizennet, de straatkappen enz De dienstleidingen met kranen en toebehooren De gereedschappen voor de exploitatie in de stad Instrumenten Aanschaffing, herstelling en onderhoud van wagens Voorzorgen tegen vorst j Onderhoud der bestratingen 8.801,21 I -I 201.213,495 f 533.200,68» 1.182,93* 2.185,23 171,75 7.488,— III. Onderhoud der Werken. Erfpacht enz i Grond- en polderlasten Premie van Assurantie Schatting en opgave van de huurwaarde der perceelen Drukloonen, bureau- en teekenbehoeften Rondbrengen van nota’s j Vrachtloonen, tramgelden voor het technisch personeel Zegelkosten voor de journalen van den Gemeente-Ont- i vanger, briefporto’s enz Diverse kleine benoodigdheden Onderhoud en schoonhouden der lokalen en magazijnen aan de Prinsegracht en den Kanaalweg te Scheveningen. Verlichting en verwarming van de bureelenen het pomp station Aanschaffen van petten voor mindere beambten. Scheikundig en bacteriologisch onderzoek van het duin water Aanschaffing van een brandkast Verzekering van losse werklieden tegen invaliditeit en ongelukken Aflossing van de geldleening ingevolge Raadsbesluit van 24 October 1899

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 228