r 4 II O O F I) STUK II. Kiezerslijsten en verkiezingen. 893 317 217 404 22 van personen, die waren overleden; die op 15 Mei den leeftijd van 25 jaren niet hadden bereikt die op 1 Februari de gemeente hadden verlaten; die bleken vrouwen te zijn die vreemdelingen waren; die op 1 Februari geen Rijks- ingezetenen waren; die bij het bureau van be volking onbekend waren, en die opgeroepen zijnde, daar aan geen gevolg hebben ge geven Door de ontvangers der directe belastingen en der successierechten zijn, ten behoeve van de samenstelling der kiezerslijst, ingevolge art. 10 der kieswet, opgegeven 35.183 namen. Daaronder kwamen voor: 3883 namen van personen, die op 1 Februari 1902 hun aanslag in eene of meer der Rijks directe belastin gen niet of niet ten volle hadden betaald, terwijl 346 namen van personen door de ontvangers werden opgegeven,- die alsnog vóór of op 1 Maart het verschuldigde hadden betaald. Verder is bij de bewerking gebleken, dat onder de overige opgaven nog voorkwamen 374 namen 240 A. Ingevolge de Kieswet. (Wet van 7 September 1896, Staatsblad n°. 154, gewijzigd bij de wetten van 31 December 1896, Staatsblad n". 245, 31 December 1897, Staatsblad n°. 309 en 8 December 1900, Staatsblad n°. 208.) 200.— - tot 225 van f 200.tot 400. 100 400.— 600.— 104 600.— 800.— 95 800en daarboven. r n r> n T) T) n T) n T) n n n n r n r> 510 perceelen met eene huurwaarde beneden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 22