12 28 van de invoering van de inrichtingen ten behoeve van de regeling van den druk. Reeds in 1880 was een aan vang gemaakt met deze regeling van den druk door het meer of minder sluiten van de af sluiters in den watertoren op zoodanige wijze, dat de druk zooveel mogelijk werd beperkt tot hetgeen op de verschil lende tijden van het etmaal noodig was. Wegens deeischen van de brandweer moest echter deze regeling met de grootste omzichtigheid worden toegepast. Het gevolg hiervan was eene zekere onvastheid of weifeling bij de vaststelling van de voorschriften, die voor de druk regeling noodig waren, en deze weifeling spiegelt zich ook af in de onregelmatige kronkelingen van de (onderste) ver bruikslijn, totdat zooals gezegd in 1891, tengevolge van de invoering van eene nieuwe inrichting van de druk regeling, aan de desbetreffende voorschriften een meer vasten en een beter omschreven vorm kon gegeven worden, wat ook weder te zien is in de meerdere regelmatigheid, die de verbruikslijn na 1891 heeft aangenomen. Eindelijk toont deze graphische voorstelling duidelijk aan hoe de door de drukregeling verkregen (afwijkende) gunstige richting van de verbruikslijn nog meer werd in de hand gewerkt door de invoering van de contrólemeters in 1898. Uit het onderhavige diagram kan men met tamelijke nauwkeurigheid bepalen de uitwerking van elk dezer in den loop van de exploitatie getroffen maatregelen, ter beteugeling van de waterverspilling. De (onderste verbruikslijn vertoonde namelijk haar grootste toenadering tot de (bovenste) bevolkingslijn tot in 1883,toen bij het punt a eene kentering viel waar te nemen, tenge volge van eene verscherpte controle en van het voorschrift om het verbruik voor besproeiing en voor het schrobben alleen volgens watermeter toe te laten. De daarna ingetreden afwijking veranderde spoedig in eene toenadering der beide lijnen, totdat in 1891 door de druk regeling weder eene kentering bij c werd teweeggebracht en eene gunstige afwijking der lynen weder intrad, die nog versterkt werd door de invoering van de watermeters (con trole-), waardoor voor de derde maal eene gunstige kentering viel waar te nemen in d. Trekt men nu drie lijnen zooals op het diagram in ’t rood aangegeven allen beginnende bij het punt van uit gang p (1875). loopende respect, door de punten a, c en d tot de verticale lijn van het jaar 1902, die gesneden wordt in de punten a', c‘ en d', terwijl de verbruikslijn zelve deze verticale lijn van 1892 snijdt bij het punt e, dan geven deze snijpunten aan een hoofdelijk etmaal verbruik: VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 242