12 32 van deze uitkomsten, hetwelk als Bijlage II hierbij wordt overgelegd. Wij mogen dus besluiten dat de scheikundige samenstelling van het duinwater in het jaar 1902 slechts zeer weinig heeft geschommeld en steeds heeft voldaan aan de eischen van een goed drinkwater. B. Bacteriologisch onderzoek. Het water der duinwaterleiding werdt dit jaar tien malen bacteriologisch onderzocht. Evenals voorgaande jaren werd ook nu weder een gemid delde berekend. Het gemiddelde aantal bacteriën in het open kanaal was, voor zoover het de niet-vervloeiende bacteriën betreft, zeer verschillend van dat van het vorig jaar (1901), doch komt zeer nabij aan de getallen, die gevonden zijn in het jaar 1900, nl.1620 niet-vervloeiende bacteriën per 1 cM3, tegen 755 in 1901 en 1654 in 1900. 239 vervloeiende bacteriën per 1 cM\, tegen 214 in 1901 en 167 in 1900. Het ongefiltreerd water der filters bevatte gemiddeld: 1088 niet-vervloeiende bacteriën per 1 cM3.. tegen 463 in 1901 en 2521 in 1900. 130 vervloeiende bacteriën per 1 cM'. tegen 133 in 1901 en 478 in 1900. Het gefiltreerde water der filters bevatte 33 niet-vervloeiende bacteriën per 1 cM1., tegen 39 in 1901 en 52 in 1900. 8 vervloeiende bacteriën per 1 cM:'. tegen 21 in 1901 en 14 in 1900. Het water in de stadsleiding is in het afgeloopen jaar elf malen onderzocht. Om een bijzondere reden werden in het begin van het jaar, kort na elkaar, twee onderzoekingen van het leidingwater gedaan. Den 22en Januari nl. werd bij een onderzoek van dit -water het buitensporig hooge aantal van 626 niet-vervloeiende en 58 vervloeiende bacteriën per 1 cM3. gevonden. Dit aantal was nog nooit bereikt. Het kwam ons dus voor dat hier eene verontreiniging van het gedeelte der leiding, waar het onder zoek gedaan werd, moest hebben plaats gehad of dat bij de proef een fout was ingeslopen. Kort daarop, den 4en Februari, werd daarom terzelfder plaatse het onderzoek herhaald en werden toen 0 vervloeiende en slechts 10 niet-vervloeiende bacteriën per cM*. gevonden. In de verdere onderzoekingen van dit jaar bedroeg dan ook het hoogste aantal bacteriën in het leidingwater per 1 cM’. niet meer dan 52. Het gemiddelde aantal bacteriën, zonder het onderzoek van, 22 Januari bedraagt voor 1902: 14 niet-vervloeiende en VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 255