i 10 Beide verzoeken werden ingewilligd. 137 232 Bij Koninklijk besluit van 28 Patroons. 536 312 393 82 Werklieden. 3116 843 1386 551 Bezwaarschriften tegen de kiezerslijst. Verzoeken om verbetering van de kiezerslijst werden ingediend door J. M. Fraser, op grond, dat daarop zijn naam ten onrechte voorkwam, en Jhr. Mr. J. A. Stoop van Strijen, op grond dat daarop de naam van Jhr. Mr. T. R. J. E. Stoop ten onrechte stond vermeld als Stoop van Strijen. B. Ingevolge de Wet op de Kamers ran Arbeid. Wet van 27 Mei 1897, Staatsblad n". 1-1 Ij. Op de in 1902 vastgestelde kiezerslijsten voor patroons en werklieden der onderscheidene Kamers van Arbeid kwamen voor: Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven de Confectiebedrijven de Voedings- en genotmiddelen de Drukkersbedrij ven het Logement- en koffiehuishou- dersbedrijf Januari, No. 6, werd eene buitengewone verkiezing uitgeschreven tot aan vulling van de opengevallen plaatsen voor drie leden patroons en één lid werkman van de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven. Op den 12den Maart heeft die verkiezing alhier plaats gehad, doch de uitslag kon door het stembureau alhier niet worden vastgesteld, vermits de processen-verbaal met de bijbehoorende pak ketten van de gemeenten Voorburg en Loosduinen, waar, op grond van het Koninklijk besluit van 14 April 1898, No. 84, eveneens op 12 Maart de verkiezing had behooren te worden gehouden, niet bij dat stembureau zijn ontvangen. Bij Koninklijk besluit van 24 Maart, No. 6, werd vorengenoemde buitengewone verkiezing opnieuw uit geschreven. Bij die verkiezing op 16 April werden uitgebracht door de patroons 76 geldige stemmen, waar- i.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 26