B(j lage 15 VERSLAG betreffende, het Gemeenteziekenhuis. ’s-Gkavenhage, 28 Februari 1903. Uitgaven. Uitgegeven Minder uitgegeven Raming Toegestane verhooging Raming Ontvangen Meer ontvangen Leden. f 177.673.— 6.600, f 184.273,— 184.187,93 85,07 Ter voldoening aan art. 20 der Verordening N°. 553, heeft de Commissie van bijstand in het beheer van het gemeente ziekenhuis de eer U het volgende verslag aan te bieden. De commissie was op 1 Januari 1902 samengesteld als volgt G. de Wijs, Voorzitter. A. J. C. Baron van Pallandt, Mr. W. J. Snouck Hurgronje, Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nyeveld, Mr. J. B. van Berckel, W. J. Wenkenbach, Secretaris. In verband met het op 15 Dec. 1901 aan Dr. de Zwaan verleende eervol ontslag als Geneesheer belast met den Heel- en Verloskundigen dienst werd met ingang van 14 Februari d. a. v. als zoodanig benoemd Dr. J. Schoemaker, Chirurg te Nijmegen. Op 1 April werd aan den Hulpgeneesheer R. B. Damsté eervol ontslag verleend en in zijn plaats benoemd Dr. C. M. Hartog te Utrecht, terwijl Dr. C. M. Mol met ingang van 1 Mei als hulpgeneesheer werd herbenoemd. Het geldelijk beheer had de volgende uitkomst. Inkom sten. f 10.000,- 14.987.10 f 4.987,10 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 289