15 Aan de Inrichting waren werkzaam in 1902: id. H uitwonend. inwonend. uitwonend. inwonend. id. id. id. id. id. id. id. uitwonend. id. id. (vrije woning, vu uren licht). 2 inw. en 3 uitwonend. uitwonend. (1 uur per dag), inwonend. id. id. id. id. id. uitwonend. inwonend. id. uitwonend. inwonend. uitwonend. inwonend. id. id. Uit bovenstaande blijkt, dat het gebruik, dat van het Gemeenteziekenhuis wordt gemaakt, het laatste jaarbelang- lijk is toegenomen. Zoo overtreft het getal verpleegdagen in 1902 dat van 1901 met een cijfer van 21187. Dat bij zoo’n sterke toename, waarop bij het opmaken der begroeting voor 1902 niet viel te rekenen, een suppletie der begrooting bleek noodig te zijn spreekt bijna van zelf. Voor een deel ook was dit laatste het gevolg van het grooter aantal klassepatienten, dat in 1902 358 bedroeg tegen 273 in 1901, waardoor de uitgaven voor het ziekenhuis aanmerkelijk stegen, terwijl de inkomsten daarvan niet ten bate der administratie komen. Bij dit sterk toenemen van het aantal betalende patiënten 1 Geneesheer-Directeur 1 Adjunct-Directrice 1 Heel- en verloskundige 3 Hulpgeneesheeren 1 Verloskundige 1 Operatiezuster 4 Hoofdverpleegsters 1 Hoofdverpleger 1 Eerste Verpleegster 70 Verpleegsters (gemiddeld) 13 Verplegers 1 Boekhouder 1 Klerk 1 Machinist 5 Stokers 1 Onderwijzer 2 Hulphuishoudsters 1 Tafelzuster 1 Keukenzuster 1 Linnenjuffrouw 6 Naaisters 2 Portiers met vrouw 1 Bad vrouw i 1 Badknecht 1 Knecht v. h. Laboratorium 1 Medicijnknecht 6 Huisknechts 1 Loopknecht 1 Keukenmeid 1 Hulp in de spijskamer 16 Dienstboden en gemiddeld 6 werksters per dag. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 295