4 15 9 De Geneesheer-Directeur, Dr. Roessingh. Voor afschrift, De secretaris der Commissie van Bijstand in het beheer van het Gemeenteziekenhuis, W. J. Wenkenbach. mij bij het vele en dikwijls moeilijk werk steeds krachtig ter zijde stond. Onder het vele goede, dat het Ziekenhuis in het afgeloopen jaar ten deel viel, moet gerekend worden het besluit tot de aanstelling van een magazijnmeester, die nog steeds ontbrak, zeer ten nadeele van den bestaanden inventaris. Groote verbeteringen werden dit jaar aangebracht in de gebouwen die, omdat ze hoog noodig waren, zeer toegejuicht moeten worden. De kinderafdeeiing werd uit een anachronistische toe stand herschapen in een die aan de eischen des tijds voldoet. Wanneer op dezen weg wordt voortgegaan dan zal het oude gedeelte van het Ziekenhuis nog langen tijd een waardig deel van een schoon geheel kunnen uitmaken. Als een tweede mag genoemd worden de installatie van eene nieuwe desinfectieinrichting, die thans aan de hoogste eischen kan voldoen. Een woord van dank zij hier op zijn plaats aan de Ver- eeniging van dames, die het geheele jaar bezig zijn om bloemen en lectuur te brengen aan de zieken, die daarin groote verkwikking vinden. VERS IAG GEMEENTE ZIEKEN HUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 297