By lage 16 VERSLAG Gemeenteapotheek. ’8-Gravenhage, 14 Februari 1903. 1 Ter voldoening aan art. 23 der Verordening, regelende de Gemeenteapotheek (Verz. 1896 No. 7), hebben Inspectores de eer UEd. Achtbaren het navolgende Verslag uit te brengen over het jaar 1902. In het college van Inspectores kwam geen verandering; ook het personeel bleef ongewijzigd, alleen de oudste stamper, D. Vis, vroeg zijn eervol ontslag en werd vervangen door W. Langeveld. Het personeel kweet zich voldoende van de aan hem opgedragen taak. De apotheker bleef bij voortduring zijne drukke en verantwoordelijke betrekking met,denzelfden ijver en dezelfde nauwkeurigheid vervullen. Den len October viel hem het voorrecht ten deel den dag te herdenken, dat hij 40 jaren aan het hoofd der Gemeente apotheek had gestaan. Talrijk waren de bewijzen van waar- deering en genegenheid, die hem dien dag te beurt vielen en aangenaam is het Inspectores te vermelden, dat ook het Gemeentebestuur dien dag niet onopgemerkt heeft laten voorbijgaan, door den Gemeenteapotheker de verguld-zilveren medaille der Gemeente te vereeren als blijk van waardeering zijner trouwe en nauwgezette plichtsvervulling als Gemeente ambtenaar. Het gebouw onderging, wat het gedeelte voor de apotheek betreft, geene verandering. Aan het dak werd eene omvang rijke reparatie gemaakt, daar een gedeelte moest worden versterkt en ingericht om er een toestel voor de Gemeente- telephoon op te plaatsen. Dit toestel is geplaatst, behoorlijk van een afleider voorzien, de draden zijn van uit de straat door het laboratorium en het magazijn naar boven gebracht en in het op zolder aangebrachte toestelletje bevestigd. Inspectores hopen dat de aanbrenging van het toestel boven de apotheek tot geen gevaar of moeilijkheden in de apotheek zal aanleiding geven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 298