16 27678 38208 2151 710 f 964 1665 118 2620 421 162 187 110 143 632 305 96 2 4 688 460 33 1666 79023 voorschriften, tegen 69208 in 1901zijnde 9815 meer. Bovendien werden er nog op 4272 voorschriften verband middelen afgeleverd, tegen 4427 in 1901, of 155 minder. De ontvangsten hebben bedragen f 15790.02, de uitgaven f 15760.67, zoodat er een batig saldo van f 29.35 aanwezig is. Het bedrag der afgeleverde verbandmiddelen was f 1099.66’. De waarde der aanwezige geneesmiddelen op 1 Januari 1903 bedroeg f 3251.73 tegen f 3667.21’ op 1 Januari 1902, zijnde f415.485 minder. De aanwezige verban dstoffen op 1 Januari '1903 hadden eene waarde van f 208.16 tegenover f 153.415 op 1 Januari 1902 of f 54.74’ meer. In het begin van het jaar wrerd aan Inspectores medege deeld, dat de heer Oliflers, in Scheveningen belast met het gereedmaken der geneesmiddelen, voorgeschreven voor reke ning van het Burgerlijk Armbestuur, zijn apotheek wenschte over te dragen aan een anderen apotheker, die van elders komende zich te Scheveningen wenschte te vestigen. Inspec tores het niet raadzaam oordeelende de levering der genees middelen aan dien nieuwen titularis op te dragen, hebben daarop het Burgerlijk Armbestuur geadviseerd daartoe de In het jaar 1902 werden gereed gemaakt: voor de onderstandswijken het ziekenhuis krankzinnigengesticht .Nederlandsch Hervormde weeshuis oude mannen en vrouwenhuis Roomsch-Katholiek ziekenhuis. Israëlitisch ziekenhuis de algemeene Haagsche Polikliniek oogheelkundige den Diaconessen-arbeid in wijk 8 de Vereeniging tot verpleging van onver mogenden op de Stille Veerkade Ziekenvereeniging „Het Roode Kruis'’ „Pniël” Politie Brandweer den apotheker, suppoosten, enz. besmettelijke ziekten Dr. A. Sikkel den Diaconessen-arbeid in wijk 3 het kinderziekenhuis Dr. L. I. I. Muskens de Wijkvereeniging Twentstraat Te zamen 9 VERSLAG GEMEENTE APOTHEEK. n >5 n t) ff V IJ n h jj n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 299