i 1 13 b. Het College van Burgemeester en Wethouders. aftredende Onderwijs: de Wethouder Dr. J. Th. Mouton. Openbare Werken en Eigendommen: de Wethouder Mr. J. G. S. Bevers. Financiën en Armwezende Wethouder Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaarsgraaf. B. Janse Johzn. P. H. van der Kemp. Dr. J. Th. Mouton G. de’ Wijs 1907 1907 1907 1907 Mr. J. S. Baron van Harinxma thoe Slooten, Burgemeester Dr. .1. Th. Mouton Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaarsgraaf G. de Wijs Mr. J. G. S. Bevers 1904 1903 1905 1908 1908 Wegens zijne benoeming tot Gouverneur van Suriname nam de heer C. Lely op 9 September ontslag als lid van den Gemeenteraad. Op 1 Januari 1903 legde de heer H. P. N. Halbertsma zijn mandaat als lid van den Gemeenteraad neder, wegens zijn vertrek naar Wiesbaden. Op 1 Januari 1903 bestond het College van Burge meester en Wethouders uit de heeren b wordende door den Burgemeester eene jaarwedde ge noten vanƒ8.000 en door eiken Wethouder van3.000 Het toezicht op de verschillende takken der Gemeente huishouding werd verdeeld als volgt: Algemeene Zaken, Nationale Militie en Schutterij de Burgemeester. Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters: de Wet houder G. de Wijs. De periodiek aftredende Wethouders, de heeren G. de Wijs en Mr. J. G. S. Bevers, werden herbenoemd. Jaar van aftreding. cc

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 29