Bfllage 17 In hetjaar 1901 hadden de volgende mutatiën plaats onder de werkende leden der Vereeniging: tot werkende leden werden benoemd de Heeren Dr. A. L. Prins, Dr. Dan. de Niet, S. A. J. M. ter Laag, Dr. H. Wiers, D. Muijderman, Dr. J. B. Sel- horst, T. van den Hoorn, A. C. van den Bijllaardt, Dr. A. L. C. Furnée, A. Arbeiter, A. Noordam, F. H. de Groot. De Vereeniging verloor als werkende leden door overlijden de Heeren J. F. H. Conrad, Dr. A. W. M. van Hasselt. Door vertrek naar elders de Heeren H. P. N. Halbertsma, Dr. Ph. Kooperberg en door bedanken de Heeren Ph. C. Evers, D. W. Knuttel, P. A. Huet, Dr. C. van Mansvelt. Het aantal contri- bueerende leden verminderde met drie. Aan contribution werd ontvangen f 448.— de rente van uitgezette gelden bedroeg f 28.54. De uitgaven bedroegen f 458.065, zoodat het nadeelig saldo in kas op 1 Januari 1902 f 2.975, den len Januari 1903 een voordeelig saldo van f 14.935 was geworden. Het batig saldo op het Spaarbankboekje dato 1 Jan. 1902 f' 975.37. bedroeg 1 Jan. 1903 f 978.91. Het batig saldo der Cholera-kas bedroeg op 1 Januari 1903 f 1149.44. De Vereeniging hield 5 vergaderingen, nl. 3 Januari, 10 Januari, 18 Maart, 1 April en 2 December; bovendien werden er nog verschillende vergaderingen der sectiën gehouden. Aan de Vereeniging werden toegezonden Het Jaarverslag der gemeente ’s-Gravenhage door Burge meester en Wethouders. Maatregelen ter beteugeling van het besmettelijk hoofdzeer door Dr. Kooperberg. De Scheikunde in dienst der gemeenten door Prof. Dr. Lobrij de Bruyn. Drinkwater-voorziening ten platten lande door het Hygiënisch Congres. Jaarverslagen van de Gezondheids-commissiën te Amster dam, Arnhem, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Rotterdam en ütrecht. Op de vergadering van 3 Januari werd door Dr. J. de Groot eene voordracht gehouden over schoolbaden, bij welke ver- VERSLAG van de Vereeniging tot verbetering van den gezondheidstoestand te 's-Gravenhage over het jaar 1902.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 301