r H 17 2 gadering uitgenoodigd waren zoowel de plaatselijke commissie voor het lager onderwijs als de besturen van verschillende onderw’ijzers-genootschappen hier ter stede. In deze voordracht werd o. a. naar het voorbeeld van Amsterdam geschetst, welk nut deze baden hebben voor de jeugd, zoowel uit een hygiënisch als een moreel en fysiek opzicht en aan het slot werden door den spreker de volgende conclusies gesteld: 1°. het is een dringende eisch zoowel in het belang der openbare als der bizondere volksgezondheid dat alom school- baden tot stand komen; 2”. de schoolbaden behooren te worden ingericht en gebruikt ongeveer op een wijze zooals dit te Amsterdam geschiedt; 3°. den leerlingen der scholen voor min- en onvermogenden moet van gemeentewege gelegenheid worden gegeven weke lijks kosteloos van het schoolbad gebruik te maken; 4°. het is wenschelijk dat te ’s-Gravenhage zoo spoedig mogelijk van gemeentewege wordt overgegaan tot het op richten van een of meer schoolbaden. Door verschillende leden werden opmerkingen gegeven in hoofdzaak betreffende de geldelijke offers, die voor eene derge lijke inrichting noodig zullen zijn en welke voor de gemeente bezwaarlijk konden zijn. Ook werd daarom door sommigen aangedrongen op meer flnancieelen steun van de Gemeente voor volks- en school baden, opdat deze een tweede badinrichting zou kunnen oprichten in een ander gedeelte der stad. De voordracht van Dr. de Groot werd gedrukt en aan de leden en andere belangstellenden gezonden. Op de vergadering van 10 Januari werd door den Heer Oscar Freijsoldt, apotheker te Erfürt, eene lezing gehouden over eene nieuwe methode door hem uitgevonden en aan bevolen tot het verwerken en onschadelijk maken van riool- en spoelwater van steden en fabrieken. Het is eene toepas sing der „dissiparische arbeitsmethode”, welke hij uitvoeriger beschreven heeft in eene brochure. Door de kracht der cohaesie te verminderen en de expansie aldus te vergrooten, worden de chemische veranderingen gemakkelijker tot stand gebracht, zoodat door het verdeelen van water in een fijnen nevel en het in aanraking brengen met saamgeperste lucht er gemak kelijker oxydatie plaats heeft van organische bestanddeelen. De inrichting der toestellen werd door teekeningen duidelijk gemaakt en hierbij aangetoond hoe door kalk neergeslagen verontreiniging door centrifuges werden verwijderd om later te kunnen dienen voor verbranding of gasbereiding. In de vergadering van 18 Maart werd de schoolhygiëne aan de orde gesteld als een gevolg der besprekingen, welke in de medische sectie hadden plaats gehad. Deze vergadering VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 302