17 4 Door leeraren en leerlingen van het gymnasium werd de aandacht onzer Vereeniging gevestigd op den slechten hygiëni- schen toestand, waarin deze inrichting voor hooger onderwijs verkeert. De inrichting van het gebouw, de bodem waarop het gebouwd is, ventilatie, verwarming en verlichting laten veel te wenschen over. Het bestuur onzer Vereeniging stelde dientengevolge een onderzoek in, bevond dat die toestand ook werkelijk onhoudbaar was en besloot het rapport van haai' onderzoek ter kennis te brengen van het Gemeentebestuur (zie bijlage B.). Van den rector van het gymnasium ontvingen wij een dank-schrijven voor onze bemoeienissen in het belang van een beter schoolgebouw. Door de bewoners van de Boekhorststraat was een klacht ingediend over het houden van vee door een melkhandelaar aldaar, welke aanleiding gaf tot de opmerking, dat, terwijl de politieverordening het houden van varkens verbiedt ook het houden van een stal voor groot vee slechts onder bij zondere voorwaarden moest vergund worden. De nieuwe politieverordening werd door het bestuur be handeld en gaf tot verschillende opmerkingen aanleiding. Door bewoners uit de Celebesstraat, Oude Molstraat, Hoef- kade en Rochussenstraat waren verschillende klachten inge komen over slechte rioleering, vuilnis aan den openbaren weg etc. Door bemiddeling der bouwpolitie werd in dier, toestand voorziening gebracht. Betreffende het dempen der Schelpkade werden door de technische sectie ernstige bedenkingen gemaakt, omdat ook hierbij geen sprake was van draineering. Een adres dienaan gaande werd op voorstel dezer sectie bij den Gemeenteraad ingediend (zie bijlage C.). Naar aanleiding van het praeadvies van Burgemeester en Wethouders en het rapport van den Directeur der gemeente- reiniging over het ophalen van vuil en het verplaatsen van den aschvaalt buiten de gemeente werd een tweede adres gericht aan den Gemeenteraad, dienende als antwoord op dit praeadvies (bijlage D.). Op het hygiënisch congres dat in dit jaar gehouden werd en op de conferentie voor volks- en schoolbaden te Scheve- ningen werd de Vereeniging door een der bestuursleden ver tegenwoordigd. De instelling der officieele gezondheids-coinmissie voor de gemeente ’s-Gravenhage deed de vraag ontstaan of onze ver eeniging onder deze omstandigheden nog recht van bestaan had. Daar verschillende vraagstukken, die tot nu toe aan onze Vereeniging worden toevertrouwd, in het vervolg bij dit officieele lichaam behooren te worden behandeld, wilde men VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 304