17 5 Chemische Sectie: Technische Sectie: I Door periodieke aftreding trad als Voorzitter af de Heer M. Hijmans van Wadenoijen en als Bestuursleden de Heeren H. P. N. Halbertsma en Dr. Ph. Kooperberg. .1. .1. HOFMAN, Voorzitter. J. J. SCHOEVERS, Secretaris. Als nieuwe Bestuursleden werden verkozen de Heeren Dr. A. N. Erkelens, Dr. A. Sikkel en J. van Stolk. De Besturen der Secties zijn aldus samengesteld: Medische Sectie: voorkomen dat onze Vereeniging met deze commissie zou verward worden en om deze redenen werd in de vergadering van 2 December beraadslaagd over voortzetting of ontbinding der Vereeniging. Bij overgroote meerderheid werd toen aan genomen, dat het Bestuur zou overwegen in hoeverre met het oog op de officieele gezondheids-commissie hier ter stede het wenschelijk en noodig is den naam en de statuten van de Vereeniging te herzien en daaromtrent ter bekwamer tijd aan de vergadering eventueele voorstellen te doen. J. VAN STOLK, Voorzitter. Het Bestuur is thans samengesteld als volgt: Dr. A. N. ERKELENS, Arts, Voorzitter. J. VAN STOLK, Ingenieur, Onder- Voorzitter. Mr. A. NILANT, Hoofd-commies bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, Penningmeester. J. J. HOFMAN, Apotheker, Secretaris. Dr. W. P. RÜIJSCH, Hoofd-inspecteur der Volksgezondheid. J. F. LAMERIS, Districts-Veearts. Dr. A. SIKKEL, Arts. Dr. A. SIKKEL, Voorzitter. Dr. C. K. GÖTTE, Secretaris. Dr. J. DE GROOT, Assessor. VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 305