s 17 Bijlage B. Afschrift. Ingevolge een adres van leeraren en leerlingen van het Gymnasium, waarvan copie hieronder volgt, werd door eene Commissie uit het Bestuur der Vereeniging tot Bevordering van den gezondheidstoestand te ’s-Gravenhage, d.d. 30 Jan. tusschen 11 en 12 uur des voormiddags een bezoek aan deze inrichting gebracht, om zich te overtuigen of ventilatie, verwarming en daglicht van dien aard zijn, dat zij uit een hygiënisch opzicht dringende verbetering behoeven. Een der eerste lokalen, die wij bezochten is gelegen aan het Westeinde, en daar de eenige ventilatie aldaar mogelijk, moet plaats hebben door ramen aan de straatzijde, is deze door het rumoer in die straat niet mogelijk. Deze zelfde fout merkten wij in zeer vele andere lokalen op, want daar het Gymnasium zoowel aan de Vleerstraat als aan het Westeinde eene breedte van 9 ramen beslaat, ver- keeren zeer vele lokalen dientengevolge in de noodzakelijkheid hun eenigen ventilatiekoker te moeten sluiten. Bovendien is in de gelijkvloers gelegen lokalen aan de straatzijde slecht licht. Het daartegenover liggende lokaal heeft wel gelegenheid tot ventilatie, omdat het niet aan de straat gelegen is, doch is te klein, hetgeen o. a. een zeer ongunstige plaatsing van den kachel tengevolge heeft. Zeer ongunstig is onder meer het lokaal der eerste klasse grenzende aan eene kleedkamer, die in het geheel niet geventi leerd kan worden en met het daaraan grenzende lokaal kil vochtig is en waarin een duffe reuk domineert. Het lokaal der derde klasse is vrij goed van grootte en voldoende wat verlichting en lucht betreft. Het lokaal der tweede klasse B, gelegen op den zonkant, is volgens mede- deeling, des zomers altijd ondragelijk warm, heeft te weinig ruimte, terwijl de leerlingen hun licht in plaats van links, van rechts ontvangen, dus van den verkeerden kant. De muren in den gang zijn op verschillende plaatsen zeer vochtig, een feit, dat op meerdere plaatsen werd geconstateerd. In één der lokalen, grenzende aan keuken en woning van den concierge, werd het ventilatie-systeem „Van Bemmelen en Levoir” aangetroffen, dat echter niet dikwijls werd toe gepast en volgens den leeraar, in het lokaal aanwezig, onbruikbaar is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 307